Category: Δικαιοσύνη


Συγκλονιστική η παρουσία του δικηγορικού κόσμου στο συλλαλητήριο της 14-1-16. Με τα ρούχα της δουλειάς βαδίσαμε, κατα χιλιάδες, στους δρόμους που καθημερινά περιδιαβαίνουμε, όχι γιατι μας αρέσει ο αστικός περίπατος, αλλά για να προλάβουμε με την ψυχή στο στόμα, τις δουλειές των εντολέων μας με περίσσεια ευθύνη. 
Πετύχαμε το μεγάλο στοίχημα της συσπείρωσης και της οργανωμένης διαμαρτυρίας, με πίστη στον αγώνα ενάντια σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να απομειώσει περαιτέρω την δυνατότητα επιβίωσης μας μετά απο τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια. 
Το επόμενο στοίχημα είναι η επιτυχία της Πανελλαδικής Αποχής μας ως μέσω πίεσης προς όλες τις κατευθύνσεις για την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός δίκαιου, βιώσιμου και ανταποδοτικού ασφαλιστικού πλαισίου. 
Συνεχίζουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι ως επαγγελματίες, επιστήμονες και σκληρά εργαζόμενοι. 
Συγχαρητήρια σε ολους !

20120410-220532.jpg

Μόλις τώρα – 22.00 της 10-4 – απευθείας απο το κανάλι της Βουλής, ο υπουργός Κουτρουμανης ανακοίνωσε οτι οι νέες τροποποιήσεις στο Νομο 3869/2010 για τα Υπερχρεωμενα Νοικοκυριά, εγκρίθηκαν απο την Τροικα και την ΕΚΤ και επειδη δεν προλαβαίνει να τα νομοθετησει η Βουλη, αφού σήμερα κλεινει, θα περάσουν με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το συντομότερο !!

Εμείς που ασχολούμαστε με τι υποθέσεις αυτές, Οψόμεθα και Αναμενουμε να περάσουν καλύτερες διατάξεις για τους Υπερχρεωμενους συμπολίτες μας και τους αδικημενους καταναλωτές των Τραπεζών ..

Θανάσης Παυλόπουλος – δικηγόρος ΔΣΑ

Παραθέτω το πρόσφατο ΠΔ με το οποίο ξεκινάει η ηλεκτρονική κατάθεση Δικογραφων επιτελους ! με την Βοηθεια φυσικα του ΔΣΑ που «τρέχει» δέκα χρόνια το ζήτημα αυτό !

Με το καλό λοιπόν 🙂

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25/14.3.2012 – Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25/ΦΕΚ 54/Α/14.3.2012

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 3659/2008.

β) Των άρθρων 117 παρ. 2, 119 παρ. 4 και 215 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 8, 9 και 20, αντιστοίχως, του ν. 3994/2011.

γ) Του άρθρου 72 παρ. 7, 8 και 11 του ν. 3994/2011 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 165).

δ) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138).

ε) Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’50).

στ) Του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α’ 133).

ζ) του π.δ/τος 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (Α’ 125).

2. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Τη με αριθμό 19/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αρχές – Προϋποθέσεις

Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων έχει ως στόχους την αποφόρτιση των υπηρεσιών των δικαστηρίων, την απλοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών κατάθεσης δικογράφων και πληρωμής των προβλεπόμενων πόρων και τη διευκόλυνση των δικηγόρων κατά την παροχή των υπηρεσιών τους στους εντολείς τους.

Οι αρχές και προϋποθέσεις, στις οποίες βασίζεται η ηλεκτρονική κατάθεση είναι οι ακόλουθες:

α. Ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια και τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

β. Για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου απαιτείται η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

γ. Κατά την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου θα διασφαλίζεται η διαφάνεια, ο έλεγχος της ορθότητας της διαδικασίας, η αξιοπιστία κάθε επί μέρους ενέργειας και η εξατομικευμένη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων και φορέων.

δ. Διασφαλίζεται η συνέχεια της παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω της δυνατότητας παρακολούθησης της πορείας της υπόθεσης μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης και την άσκηση ενδίκων μέσων.

ε. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες κατάθεσης υποστηρίζονται τεχνικά από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Άρθρο 2

Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης

1. Ο δικηγόρος για την εκκίνηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου εισάγει τον αριθμό Μητρώου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, μέσω του οποίου ταυτοποιούνται και εμφανίζονται αυτόματα τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία του, μεταξύ των οποίων ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α). Στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 2.

2α. Καταχωρίζει τα στοιχεία του εντολέα του, το είδος της διαδικασίας και τον αριθμό των αντιγράφων που επιθυμεί να του χορηγηθούν και πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή, για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου και των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α), του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ. Χ.ΔΙ.Κ) και του Δημοσίου, μετά δε τη δέσμευση των αντίστοιχων ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό του απευθύνεται στο αρμόδιο Δικαστήριο.

β. Επιλέγει το είδος του δικογράφου και το αντικείμενο της διαφοράς από τους αντίστοιχους πίνακες και στη συνέχεια επιλέγει ημερομηνία δικασίμου και αριθμό πινακίου και συμπληρώνει τα στοιχεία των διαδίκων, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο Κανονισμός του Δικαστηρίου και ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1756/1988 ΦΕΚ Α’ 35/26.2.1988).

γ. Συμπληρώνει τα προαιρετικά πεδία όποτε είναι αναγκαίο κατά περίπτωση.

δ. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των αναγκαίων στοιχείων, επισυνάπτει το σώμα του δικογράφου, που φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική του υπογραφή, και το αποστέλλει.

ε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή απάντησης από τη γραμματεία του δικαστηρίου, η οποία συνοδεύεται από τα αντίγραφα με την έκθεση κατάθεσης, που φέρει ημερομηνία, ώρα κατάθεσης και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Χρόνος κατάθεσης θεωρείται η ημέρα και ώρα της κατά το προηγούμενο εδάφιο αποστολής απάντησης με αντίγραφο της έκθεσης κατάθεσης. Το ηλεκτρονικό δικόγραφο με την έκθεση κατάθεσης αναρτάται ταυτόχρονα στη σελίδα κατάθεσης της ιστοσελίδας του δικαστηρίου, σε σημείο, στο οποίο διαθέτει ασφαλή πρόσβαση μόνον ο καταθέσας δικηγόρος.

στ. Το εκτύπωμα του δικογράφου και της έκθεσης κατάθεσης, που αποστέλλονται από το δικαστήριο στον δικηγόρο και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζονται ως επίσημο αντίγραφο.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων

Ο αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος στο πλαίσιο της διαγραφόμενης στο άρθρο 2 διαδικασίας:

α. Ταυτοποιεί τον δικηγόρο και ελέγχει εάν έχει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το δικαίωμα να καταθέσει το συγκεκριμένο δικόγραφο, διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και επιτρέπει στο δικηγόρο να συνεχίσει τη διαδικασία της κατάθεσης.

β. Υποστηρίζει τεχνικά τις συναλλαγές για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής και την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α), του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ) και Δημοσίου.

γ. Διενεργεί την ηλεκτρονική είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και τον διαφανή και ακριβή επιμερισμό και απόδοσή τους στους δικαιούχους φορείς.

δ. Διαβιβάζει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο αρμόδιο Δικαστήριο ώστε να επιτραπεί στον πιστοποιούμενο δικηγόρο να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες Δικαστηρίων

Το αρμόδιο για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου Δικαστήριο:

α. Υποδέχεται από το ενιαίο σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα της επιχειρούμενης κατάθεσης.

β. Υποδέχεται το συνημμένο δικόγραφο.

γ. Ελέγχει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

δ. Επιτρέπει την επιλογή δικασίμου και αριθμού πινακίου.

ε. Αποστέλλει τα αντίγραφα που ζητήθηκαν μαζί με την έκθεση κατάθεσης, η οποία φέρει ημερομηνία, ώρα κατάθεσης και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

στ. Ενημερώνει το ενιαίο σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων για την κατάθεση του δικογράφου.

Άρθρο 5

Χορήγηση πιστοποιητικών

1. Τα Δικαστήρια μπορούν να χορηγούν σε ψηφιακή μορφή κάθε είδους πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα κατόπιν αιτήσεων δικηγόρων.

2. Ο δικηγόρος καταχωρεί τα αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίησή του, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων πόρων για τη σήμανση της αίτησης και του ζητούμενου εγγράφου, όπως προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, επισυνάπτει την αίτηση που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και την αποστέλλει στο αρμόδιο δικαστήριο.

3. Το Δικαστήριο αποστέλλει στο δικηγόρο το αιτηθέν έγγραφο σε ψηφιακή μορφή με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού, που αποστέλλεται από το δικαστήριο στο δικηγόρο και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

4. Αίτηση για τη χορήγηση των πιο πάνω εγγράφων μπορεί να απευθύνει προς στα Δικαστήρια σε ηλεκτρονική μορφή κάθε πολίτης, χωρίς να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή της προβλεπόμενης σήμανσης. Το αιτηθέν έγγραφο χορηγείται σε έντυπη μορφή και κατά την παραλαβή από τον αιτούντα επικολλάται η σήμανση των προβλεπόμενων πόρων στην αίτηση και το αιτηθέν έγγραφο.

Άρθρο 6

Αυτόματη ενημέρωση

Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το δικηγόρο ότι δεν είναι αποδεκτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και πρέπει να την επιχειρήσει εκ νέου, αν το επιθυμεί.

Άρθρο 7

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

Τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των δικογράφων που κατατίθενται, των εκθέσεων κατάθεσης και κάθε άλλου συναφούς ηλεκτρονικού εγγράφου που σχετίζεται με την κάθε υπόθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 3659/2008.

Η αναζήτηση των πληροφοριών από το ηλεκτρονικό αρχείο πραγματοποιείται κατά βάση με τη χρήση αλφαβητικού ευρετηρίου των διαδίκων και αριθμητικού ευρετηρίου των αριθμών κατάθεσης.

Τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα, και την ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραθέτω το pdf από το site του ελληνικού κοινοβουλίου, με το Νομοσχέδιο με τις μεγάλες αλλαγές στις Δικονομίες και εύχομαι καλό διάβασμα για να εμπεδώσουμε τις νέες τροποποιήσεις, μέχρι ο επόμενος Υπουργός να αποφασίσει τις επόμενες …
Ψηφίζεται στο σύνολό του στις 5.3.2012 και μετά θα δημοσιευθεί ως Νόμος στο ΦΕΚ – (Προσοχή στις Μεταβατικές Διατάξεις)

» Κουράγιο Έλληνες » (Δικηγόροι)

Ν/Σ για ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

20120127-184728.jpg

Οι επιταγές του νέου προς επεξεργασια μνημονίου …

Για όσους δεν διαβασαν τα προηγούμενα μνημόνια, ας ρίξουν μια ματιά σε αυτό που έρχεται γιατί προβλέπεται βαρύς ο χειμώνας !
Χαρακτηριστική η προστακτική
των εντολών !

————————————————-

January 23, 2012

Greece: Defining the new Program
The memoranda for the existing program, and most notably the 5th Review MEFP, are expected to form the basis for a new Greek program. That is, the objectives and adjustment strategies defined therein, along with the measures to deliver them, are in general expected to carry over to a new program. This document addresses suggested refinements to possibly be incorporated into a new program: (i) prior actions that would need to be completed before the program can be considered; (ii) additions and modifications to the program to address evolving circumstances or to better define policies. The list at this stage reflects the analysis of the staffs of the EC, ECB, and IMF and is expected to be refined as the Greek authorities present their own suggestions.

I. Fiscal Policy
Prior actions and other upfront measures
 Fully implement all the pending MTFS measures (see Annex 1)
 Enactment of any necessary measures to reach the fiscal deficit target in 2012 (see Annex 2) [preliminary estimate at 1 percent of GDP]. All measures to be achieved on the expenditure side only and should be a few big ticket items.
 Adopt a framework law on supplementary pensions establishing a single supplementary fund and notional defined-contribution system and legislate cuts on benefits of supplementary pensions for 2013-2014 consistent with MTFS targets.
 Establish more effective control on recruitments (ensuring consistency with the staffing plans and the 1-to-5 recruitment rule), together with controls on intakes in police and military academies.
Additions/Modifications to the Program
 Tax reform. Full schedule of intermediate steps to be specified (allowing time for preparations of proposals (with full impact analysis), public consultations and full review by EC/ECB/IMF, and adequate time for revisions). Timeline to be determined; end-March date for existing structural benchmark may be too soon.
 Mid-year action to define expenditure measures to close gaps in 2013-14 to be expanded in scope to cover other spending reforms necessary to close any additional gap. Estimates of gaps pending.
 [Measures to implement the OECD report recommendations on administrative reform to be discussed].
 Implement a program of targeted staff reductions to achieve the target of 150,000 by 2015. The program will lay out a timetable involving the definition of the structure of the government and the definition of staffing plans per department that will achieve the overall agreed target (via redundancies and attrition).
 Health sector reforms [MoU]:
 Transfer all responsibilities to oversee EOPYY and all other health funds to the Ministry of Health; in addition, transfer all responsibilities to oversee social assistance programs to the Ministry of Labor
 Establish targets for pharmaceutical expenditure and for prescription of generic medicines: 50 percent of the volumes of medicines prescribed and reimbursed are generics (to be done upfront).

II. Fiscal Institutional Reforms
Prior actions and other upfront measures
Revenue administration
 Meet revenue administration performance targets for end-2011 on the number (see TMU to 5th Review MEFP) of full scope and VAT audits of large taxpayers.
 Pass legislation and secondary legislation and issue circulars to strengthen the tax administration:
 Amend the recent “Omnibus bill” to repeal articles 3 and 21 (to eliminate the extension of payment terms of tax debt and overdue social security contribution, and eliminate the suspension of criminal prosecution and asset freezing).
 Amend the BoG decisions on the reporting of suspicious transactions by financial institutions to the Financial Intelligence Unit (Decisions 285/2009 and 281/2009) and establish a mechanism to ensure that certified tax and custom cases are systematically transmitted to the FIU.
 Improve delegation: (i) define and delegate the powers to exercise control over core business activities, select taxpayers and perform audits, and manage human resources, from the Ministerial/political level to the tax administration; (ii) tighten legally the control that central offices can have on the on the activities carried over at local tax offices; and (iii) fill the position of Secretary General of the tax administration with an external appointee with substantial professional experience in tax administration.
 [Other actions to be defined…e.g. actions which can be pulled forward from the anti-corruption strategy below]

Additions/Modifications to the Program
Revenue administration
 Continuous criterion on no tax amnesties
 Replace managers that have underperformed targets (e.g. LTU and selected large local offices). (Need quantified targets.)
 Strategy and actions to strengthen the anti-corruption framework in the revenue administration including by the following actions:
 Reform the financial inspection unit (e.g. limit focus to revenue administration, initiate a re-hiring/assessing program for staff);
 Set up the internal affairs services established by law in 2011
 Require the AML committee (FIU) to review annually [3-400?] asset declarations of revenue officials starting immediately,
 Introduce rotation of managers on a periodical base (1-2 years)
 Implement a comprehensive system to protect whistle-blowers who report corruption in the tax administration
 Amend the Penal Code to ensure that the offences of active and passive bribery cover all acts/omissions in the exercise of the functions of a public official, whether or not within the scope of the official’s competences (Articles 235 and 236).
 Prepare a fully-fledged anticorruption plan to be developed over time.
 New and more ambitious performance targets for revenue administration set for mid- and end-2012. Indicator list to be expanded (e.g. freeze of assets by FIU under the AML framework; see existing program structural benchmark for details of the existing list).
 [Actions to strengthen the administration of social security collections to be discussed]
 Measures to address tax case backlog in the courts [e.g. Set a hearing date for the tax case backlog: 50 percent of backlog by end-June 2012, and 85 percent by end-2012, with full clearance by end-March 2013, putting priority on high value tax cases (Euro 1 million).]

Public financial management
 Establish a calendar for the medium-term fiscal strategy and budget
 Define and publish conditional procedures for the clearance of past arrears using the 2012 central budget allocation
 Define and publish tax refund arrears and establish standards for their processing and payment
 Create an inter-ministerial committee (GAO, MoH, and MoL) to monitor and publish on the MoF’s website, on a monthly basis, the performance of the social budget
 Achieve quarterly quantitative performance targets on the performance of commitment registers and fiscal reporting. Some indicators for commitment-based spending and fiscal reporting include, but are not limited to, the following (a more complete list of indicators will be agreed with technical staff of GAO):
 Revise the statistical law to establish a firmer basis for the independence of Greek official statistics, notably by establishing the Elstat Board as advisory, and by further clarifying the professional authority of the Elstat president as the chief officer of Elstat and coordinator of the national statistical system.

III. Financial Sector
Prior actions and other upfront measures
 The Bank of Greece to complete the assessment of the banks’ capital shortfalls
 The BoG and MoF will deliver a plan for ATE Bank [to be discussed].
 Enact a package of reforms to the financial oversight system:
 Amend the relevant legislation (including the commercial law and the HFSF law) to allow/require the use of non-voting instruments for bank recapitalization in viable banks;
AREA OBJECTIVE INDICATOR BASELINE 2012 TARGETS 2013 TARGET Q1 Q2 Q3 Q4 Full Year 1. Expenditure Control Comprehensive coverage of commitment registers a. Reporting of GG commitment, payment, and arrears data on e-portal (% of units) 36.80% (Oct 2011) 50% 75% 90% 100% 100% Reliable data on arrears accumulation b. Discrepancy in GG total arrears data between e-portal and ad hoc survey (% of arrears) 36.54% (Oct 2011) 20% 10% 5% 1% 1% 2. Fiscal Reporting More detailed monthly GG fiscal reports d. Coverage of Stage 3 fiscal reports (out of 1070 units) 33 (Dec 2011) 250 550 750 1000 1070 e. Coverage of Stage 3 fiscal reports (% of GG expenditure) TBC 40% 60% 90% 95% 100%

 Amend the HFSF law to improve the HFSF corporate governance and allow the HFSF to lend to the resolution arm of TEKE;
 Amend the banking law (3601) to enable the BoG to set bank capital standards through regulation, and the BoG will introduce regulation setting banks’ consolidated core tier 1 minimum regulatory capital requirement at 9 percent from the beginning of 2012 and 10 percent from July 2013.
 The authorities identify the legislative impediments to payroll cost cutting and employment reductions to assist bank resolutions and adopt all legislative changes to remove them
 [Other actions to strengthen financial sector governance and the resolution framework, to be identified with the assistance of experts]
Additions/Modifications to the Program
 The BoG to design the strategic action plans for the banking sector by end-March 2012, reflecting the outcome of PSI2 and of the BlackRock’s loan diagnostics.
 The authorities will enact ensure that the new financial oversight framework is fully operational by [date]

IV. Privatization
Additions/Modifications to the Program
 Consistent with privatization targets [to be defined], offer two to three large companies for privatization in Q2 2012
 Prepare assets for privatization. This requires: an accelerated unbundling of assets, changes in the regulatory framework, timely clearance of state aid issues, respect of public procurement rules, a more comprehensive assets inventory, systematic work in the re-allocation of land uses [specific actions to be discussed].

V. Structural Policies
Prior actions and other upfront measures
 Enact legislation to improve wage flexibility. Precise target to be discussed. Combination of instruments to be determined.
 Reduce social security contribution rates by at least [5] percent by reducing non-priority social security spending and by ….to be defined
 Pass legislation to further liberalize product and service markets:
 Pass the law ending the transition period for the liberalization of road haulage and publish the ministerial decree establishing the license price of road haulage in line with administrative costs.
 Take further steps to liberalize the main professions (i.e. providing for the freedom of incorporation of law firms and of opening of branches of law firms inside Greece, eliminating the nationality restriction for entering into the notary profession, and eliminating the possibility for the TEE to undertake disciplinary action against engineers agreeing on “unusually low” fees). Further remove restrictions for the lawyer profession, by amending the Code of Lawyers to: (i) eliminate the requirement for the mandatory presence of a lawyer in various transactions where a notary is also required (Art. 42.1) and (ii) eliminate minimum fees for salaried lawyers (Art 92.2 and 92a).
 Pass legislation abolishing restrictions in [20] high value and/or highly restricted professions in line with law 3919/2011 [the list could include: sworn-in valuators; accountants and tax consultants; actuaries; private schools/training centers/tutoring; stevedores; tourist guides; temporary employment companies; brokers; and private providers of primary care services].
 Pass legislation and publish secondary legislation to further improve the business environment.
 Eliminate the requirement to register in the Export Registry and simplify export legislation
 Generalize and lower fees for the fast-track investment framework, and amend it to relax the financing requirement for the fast-track investment law
 Pass legislation eliminating company publication requirements in newspapers for firms with own website and registered in GEMI (end-March) and removing the mandatory registration of companies in Chambers of Commerce.
 Publish the main secondary legislation required for implementing the business and technical professions and the environmental licensing laws [end-March, to add table specifying each of the key acts]
Additions/Modifications to the Program
Tax wedge and informal labor
 The authorities should introduce the compulsory use of the Labour Card without any discount on contribution rates.
 The anti-corruption mechanisms and internal audit function of the Labour Inspectorate should be reviewed.
Product and Service Market Reforms
 All reinstatements of restrictions for professions to be completed by end-March 2012, in consultation with the HCC and EC/ECB/IMF and in line with the principles of necessity, proportionality and public interest
 Specify quarterly timetable for screening and cleaning legislation for restricted professions [in groups of 20] over 2012
 Prepare an action plan to facilitate price flexibility in product markets (especially retail, wholesale and distribution), including elimination of non-reciprocating charges.
 Electricity market reforms (MoU):
 Develop an action plan to improve the electricity wholesale market and consolidate oil market (MoEE to provide details)
 Revise the electricity market codes to ensure transparent, non-discriminatory and efficient allocation of capacity on electricity networks.
 Combine the sale of lignite with hydro plants owned by the incumbent electricity company, to create competition in the generation side of the market.
 Revise renewable energy support schemes to reduce the impact of those schemes on Greek public finances.
Business environment reforms
 A timetable to complete, by end-2012, the full implementation of the licensing laws, including finalizing the electronic environmental register
 Complete the introduction of an electronic export window and e-customs (end-2012; authorities to specify intermediate steps, as needed, i.e. tender process, etc.)
 Prepare secondary legislation to ensure compatibility of sectoral land-use plans (e.g., for industry and tourism) with the 12 regional land-use plans.
 Undertake a structured analysis of barriers to business activities in areas such as retail, health and safety rules, urban planning, zoning, energy and tourism.
 Make the Single Public Procurement Authority (SPPA) operational, as well as the e-procurement platform, which should cover all pre-awarding procurement processes. Additional efficiency measures to be included, such as the creation of central purchasing bodies for services and supplies’ contracts both at the central and regional level, coordinated by the SPPA and operating through the e-procurement platform.
 Telecommunications policy: speed up the licensing of antennae and base stations as well as on the procedural steps to allocate and authorise of the use of the digital dividend to electronic communications services’ providers.

Judicial reform
 Pass the law on issues of fair trial and denial of justice by end-March
 Revise the Code of Civil Procedure: The task force to prepare a concept note by [end-June 2012] and finalize a concrete action plan by [end-2012].
 Performance and Accountability Framework for Courts: [to be developed by legal experts, in consultation with MoJ]
 Other measures to improve enforcement [to be developed]

Annex I: Pending MTFS Measures
Actions
From the July MTFS
 Issue MDs for the implementation of the business tax (Article 36 of Law 3986)
 Issue MD to increase the legal value of real estate by 25 percent (retroactively to Jan. 1)
From the end-October implementation bill
 Issue the 4 pending MDs to fully implement the new wage grid (see Annex)
 Issue MD to establish deadline for recovery of wage overpayments in the general government since November 1, 2011
From the November prior actions
 Issue the pending MDs on the closure/merger of extra-budgetary funds
 Update the positive list mechanism to deliver the 2012 savings target of Euro 250 million

Annex 2: Measures to reach the 2012 deficit target (preliminary)
Pass a supplementary budget that reflects all the changes below with a deficit target of [x] percent of GDP for 2012
Suggestions for several large spending cuts:
 defense spending
 health spending (focus on pharmaceuticals per MoH suggestions)
 entity closures [and employment cuts]
Specific measures to be defined

20111214-224721.jpg

Στο πιό κάτω λινκ μπορείτε να διαβάσετε το αναμενόμενο (κάθε χρόνο) νομοσχέδιο επιτάχυνσης της δικαιοσύνης που τιτλοφορείται ως
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» και
το οποίο κυκλοφόρησε μόλις σήμερα απο το Υπουργειο της Δικαιοσύνης.

Αντί σχολίου προτίμησα να ανεβάσω την εικόνα του υπό κατασκευή για 6ο χρόνο προαυλιου χώρου του νέου Ειρηνοδικειου της Αθήνας και να ευχηθώ να «επιταχύνει» επιτέλους η Δικαιοσύνη αρκεί να είναι δίκαιη και σωστή και να μην γίνει αυτό στις πλάτες των Δικηγορων, με βιαστικές αποφάσεις και ωράριο στις 5..

Περισσότερα στις επόμενες ημέρες !

Θ.Π

«ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ»

 

 

 

 

20110720-114933.jpg

Δημοσιευθηκε ο Νόμος 3994/2011 με τίτλο:

Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της

πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

και ισχύει από 25.7.2011

το κείμενο του ΦΕΚ: n3994

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

– Αύξηση της αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων στα 20.000 ευρώ και των Μονομελών έως 120.000 ευρώ

– Οι εφέσεις των ειρηνοδικειων εκδικάζονται από Μονομελή Πρωτοδικεία

– Θεσπίζονται Μονομελή Εφετεία που εκδικάζουν εφέσεις Μονομελών Πρωτοδικείων

– Θεσπίζονται τα ηλεκτρονικά δικόγραφα και η σχετική διαδικασία (αναμένουμε φυσικά την ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης)

– Επιτέλους δίνεται η δυνατότητα να δίνονται τα ένσημα πινακίου επί της έδρας

– Επιτρέπεται ο συμβιβασμός σε κάθε χρονική στιγμή

– Επιστρέφει το τεκμήριο ομολογίας στην ερημοδικία του εναγομένου

– Αλλάζει η προσωρινή διαταγή και η 30νθήμερη δικάσιμος

– και το χειρότερο (που αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης) επιβάλλεται τέλος δικαστικού ενσήμου και στις Αναγνωριστικές Αγωγές ..

και αρκετά ακόμα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης το επόμενο χρονικό διάστημα !

 

(η αιτιολογική έκθεση)

αιτιολογική έκθεση

 

 

Θανάσης Παυλοπουλος

20110707-145046.jpg

Εκδόθηκε πριν απο λίγες ημέρες η πρώτη απόφαση που αφορά το Νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και η οποία ρυθμίζει τις οφειλές του αιτούντος με γνώμονα τις πραγματικές του οικονομικές δυνατότητες μειώνοντας και εξαλειφοντας μεγάλο μέρος των χρεών του προς τις τράπεζες.

Ελπίδα όλων όσων ασχολούμαστε με το αντικείμενο Δικηγορων, αλλά και των αναριθμητων οφειλετών συμπολιτών μας που έχουν απέναντι τους τα πιστωτικά ιδρύματα, είναι να εφαρμοσθει στη πράξη ο νόμος αυτός με επιτυχία και με προσήλωση στον σκοπό για τον οποίο ψηφίστηκε, δηλαδή την παροχή δυνατότητας στους δανειολήπτες να εξοφλήσουν μέρος των χρεών τους στις τράπεζες σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και τις οικογενειακές τους ανάγκες, σε μια εποχή που τα εισοδήματα έχουν μειωθεί αισθητά ενώ οι κάθε είδους δαπάνες έχουν παραμείνει υψηλές..

Παραθέτω το κείμενο της απόφασης αυτούσιο και ανωνυμοποιημενο, απο την ιστοσελίδα του ΔΣΑ και τις προσεχείς ημέρες θα παραθέσω και παρατηρήσεις επι των Νομικών θεμάτων της απόφασης :

…………………….

Αριθμός 15/Φ1/2011
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Αικατερίνη Ζοβάνου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία της Γραμματέα Δέσποινας Μαυρίδου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3-5-2011 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος – ανακοινώνοντος δίκη και υπέρ ου η πρόσθετη παρέμβαση:….. κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του ……

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.] και παρίστανται ως εξής:

1. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…..», νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου
της …….

2. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της …….

3. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία…….. η οποία εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ………

4. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …… νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και δεν παραστάθηκε,

5. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …. νόμιμα εκπροσωπούμενη, η
οποία εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της …….

6. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ….., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ……..

7. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …… η οποία εδρεύει στο
Λονδίνο και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, νόμιμα εκπροσωπούμενη, παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ……

8. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …… νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ……

9. Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ……, νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ……

Του προς ον η ανακοίνωση δίκης- προσθέτως παρεμβαίνοντος: Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΏΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ»,
νόμιμα εκπροσωπούμενου, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε διά του
πληρεξούσιου δικηγόρου του ……

Ο αιτών με την από 7-1-2011 αίτηση του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που
κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης
1/7-1-2011 και την από 5-4-2011 και με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης
210/6-4-2011 ανακοίνωση δίκης της ίδιας διαδικασίας και το προσθέτως παρεμβαίνον με την από 3-5-2011 πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του αιτούντος, που ασκήθηκε προφορικά κατά την παραπάνω δικάσιμο, ζήτησαν, όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αίτησης, της ανακοίνωσης δίκης και της πρόσθετης
παρέμβασης ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’αυτό,

Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Όπως προκύπτει από τη προσκομιζόμενη με αριθμό 1654 Β/11-1-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθήνας …, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……….»
Εφόσον, λοιπόν, η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου θα δικαστεί σαν είναι παρούσα.

Στην αίτηση, που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους πιστωτές του, που αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρο 3 ν. 3869/2010] και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α] βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού με αριθμό πρωτοκόλλου 376/18-1-2011 που υπογράφεται από τον Ευάγγελο Ζερβέα, Συνήγορο του Καταναλωτή και β] υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 7-1-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Η ημερομηνία 18-1-2011 που αναφέρεται στη βεβαίωση αποτυχίας του δικαστικού συμβιβασμού, αποτελεί προφανώς την ημερομηνία συντάξεως της βεβαιώσεως αυτής, πέρα τούτου όμως η αναγραφή ημερομηνίας μεταγενέστερης της καταθέσεως της αιτήσεως δεν καθιστά την αίτηση απαράδεκτη, αφού ο οφειλέτης έχει προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση της αιτήσεως να προσκομίσει τη βεβαίωση, ενώ δεν αμφισβητήθηκε από κανένα πιστωτή ότι η απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού έχει αποτύχει. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη κατ ορισμένη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του.

Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση δεν είναι παραδεκτή διότι δεν τους έχουν επιδοθεί από τον οφειλέτη τα προβλεπόμενα από τον νόμο κατάσταση περιουσίας του οφειλέτη και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν είναι βάσιμος, διότι εφόσον οι ίδιοι αναφέρουν ότι τους έχει επιδοθεί ως συνημμένο της αίτησης ρύθμισης, η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού του οφειλέτη, που περιέχει τα παραπάνω στοιχεία, έχουν λάβει γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για την γνώση
των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης,

Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως, διότι δεν περιέχει τα στοιχεία, που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. του παραπάνω νόμου, αλλά τα στοιχεία αυτά περιέχονται στα κατατεθέν μαζί με την αίτηση σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, διότι από τη διατύπωση του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, στο οποίο ορίζεται ότι ο οφειλέτης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφα της αίτησης,
της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του και του σχεδίου διευθέτησης, προκύπτει ότι η κατάσταση περιουσίας και το σχέδιο μπορούν είτε να ενσωματωθούν στην αίτηση, είτε να τη συνοδεύουν ως εξ υπαρχής συνημμένα έγγραφα, που κατατίθενται μαζί της και συμπληρώνουν παραδεκτά το περιεχόμενο της.

Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση δεν είναι νόμιμη διότι τόσο το αρχικό όσο και το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης είναι αόριστα, αφού το μεν πρώτο αναφέρει ως πρόταση του οφειλέτη την καταβολή του ελάχιστου δυνατού ποσού, ενώ το δεύτερο αναφέρει την καταβολή των 200 ευρώ μηνιαίως γενικώς στους πιστωτές δεν είναι βάσιμος, διότι ο νόμος δεν προβλέπει ούτε το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου, ούτε δικαστικό έλεγχο του περιεχομένου του, συνεπώς αυτό μπορεί να καθοριστεί ελεύθερα από το οφειλέτη, παραδεκτά δε προτείνεται ακόμα και σχέδιο με μηδενικό περιεχόμενο [Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών, σελ.71]. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι το περιλαμβανόμενο στην αίτηση αίτημα του αιτούντος είναι αόριστο, διότι απλώς αναφέρει ότι ζητάει να υπαχθεί τις διατάξεις του ν.3869/2010, επειδή βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπληρώσεως των
ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, δεν είναι βάσιμος, διότι ο νόμος δεν
ορίζει το περιεχόμενο του αιτήματος, σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του νόμου, σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του, αυτός δε ο σκοπός καθίσταται σαφής στο αίτημα του αιτούντος με την παραπάνω διατύπωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.2214/1994 για την εξυπηρέτηση και
ασφάλιση των χορηγούμενων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δανείων για την απόκτηση πρώτη κατοικίας από δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρήσει υπέρ του δανειστή α]…, β] μέχρι τα 6/20της κανονισθησόμενης κύριας και επικουρικής συντάξεως του και όλων των μερισμάτων και άλλων παροχών, που τακτικά λαμβάνει από τα ασφαλιστικά του ταμεία. Η παραπάνω εκχώρηση είναι ισχυρή, καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 παρ.6 του ν.3867/2010, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί ύστερα από αίτηση του υπόχρεου μπορούν να καθορίζονται όροι εξυπηρέτησης, επί μέρους συμφωνίες των δανειακών συμβάσεων και η διευθέτηση των τόκων υπερημερίας των μη κανονικά εξυπηρετούμενων οποιουδήποτε είδους δανειακών συμβάσεων, που έχει χορηγήσει προς φυσικά πρόσωπα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με τις παραπάνω ειδικές για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διατάξεις, ορίζεται εκ του νόμου εκχώρηση, κατά τα ποσοστά, που αναφέρονται, επί των αποδοχών του δανειολήπτη για την εξόφληση του δανείου και η διαδικασία ρυθμίσεως των μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων, που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο νόμος 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των παραπάνω ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Συνεπώς για τις τελευταίες εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 62 ν.2214/1994 και 25 παρ. ν.3867/2010.

Στην από 210/6-4-2011 ανακοίνωση δίκης του αιτούντος προς το νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ»
εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών άσκησε στο δικαστήριο αυτό την προαναφερθείσα αίτηση υπαγωγής του στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010. Με την από 8-7-2009 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, που καταρτίστηκε μεταξύ του αιτούντος και του προς ον η ανακοίνωση δίκης, το τελευταίο χορήγησε στον αιτούντα στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ύψους 124,000 ευρώ, για την εξασφάλιση δε της σχετικής απαίτησης του, ενέγραψε επί της πρώτης κατοικίας του αιτούντος πρώτη υποθήκη για το ποσό των 124.000 ευρώ. Δυνάμει της δανειστικής συμβάσεως ο αιτών έχει εκχωρήσει στο καθού από τις πάσης φύσεως αποδοχές του το απαιτούμενο κάθε μήνα για την εξόφληση της αντίστοιχης δόσης του δανείου ποσό των 749,24 ευρώ. Η εκ των πιστωτών του αιτούντος «……..» στις παρατηρήσεις, που κατέθεσε επί της αιτήσεως ρυθμίσεως του αιτούντος, ισχυρίστηκε ότι η αίτηση δεν είναι νόμιμη, διότι ο αιτών εξαίρεσε από τη διαδικασία ρύθμισης το Ταμείο Παρακαταθηκών, προς το οποίο εξακολουθεί να καταβάλει κανονικά τις μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση του δανείου του. Επειδή, κατόπιν των παραπάνω, ο αιτών έχει κατ’εκτίμηση του δικογράφου, έννομο συμφέρον στη συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην παρούσα δίκη, την ανακοινώνει στο καθού για να συμμετάσχει σ’ αυτή.

Στην από 3-5-2011 πρόσθετη παρέμβαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων υπέρ του αιτούντος εκτίθενται τα παρακάτω: Στις 3-5-2011 συζητούνται από το δικαστήριο αυτό οι προαναφερόμενες με αριθμό καταθέσεως 1/2011 αίτηση του αιτούντος για την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 και η με αριθμό καταθέσεως 210/2011 ανακοίνωση δίκης του ίδιου προς το προσθέτως παρεμβαίνον. Πράγματι ο αιτών έλαβε από το προσθέτως παρεμβαίνον το αναφερόμενο στεγαστικό δάνειο, το οποίο εξυπηρετείται κανονικά και δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επειδή, λοιπόν, έχει έννομο συμφέρον, παρεμβαίνει προσθέτως υπέρ του αιτούντος προς υποστήριξη της θέσης του, ότι νόμιμα ο αιτών δεν συμπεριέλαβε το Ταμείο Παρακαταθηκών στην αίτηση ρύθμισης, διότι αφενός οι διατάξεις του ν. 3869/2010 δεν εφαρμόζονται στις απαιτήσεις του, όπως αναλυτικά αναφέρει και αφετέρου, διότι από τον ίδιο νόμο προβλέπεται η δυνατότητα να μη συμπεριληφθεί κάποιος οφειλέτης στη ρύθμιση
του. Η ανακοίνωση δίκης και η πρόσθετη παρέμβαση έχουν ασκηθεί νόμιμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 80 επ., 91, 92, 231, 752 Κ.Πολ.Δ., πρέπει να ερευνηθούν ως προς την ουσιαστική τους πλευρά και να συνεκδικαστσύν με την αίτηση ρύθμισης σύμφωνα με το άρθρο 246 Κ.Πολ.Δ.

Από τη χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντος, που περιλαμβάνεται στα
πρακτικά, τα έγγραφα και τα έγγραφα, που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:
Ο αιτών ….. του….., κάτοικος Αθηνών, …. ετών και συνταξιούχος του Υπουργείου ….. από το έτος 2007, έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του από τον Ιούνιο του 2010, λόγω δε της ηλικίας του και της ιδιότητας του ως συνταξιούχου, η οικονομική του κατάσταση δεν έχει προοπτική βελτίωσης. Οι προς ρύθμιση χρηματικές οφειλές του δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος, πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτηση. Όπως ο ίδιος κατέθεσε μέχρι τον Ιούνιο του 2010 εξυπηρετούσε κανονικά τις δανειακές υποχρεώσεις του, που ήταν 2.000 ευρώ το μήνα, από τη σύνταξη του, που ήταν 1.500 ευρώ, από καταθέσεις που είχε, [όταν εργαζόταν ο μισθός του ήταν 3.000 ευρώ] και από το χρηματικό ποσό, που είχε λάβει ως εφάπαξ κατά τη συνταξιοδότηση του. Τον Ιούνιο του 2010 λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, όπως κατέθεσε, παρέστη ανάγκη να νοσηλευθεί στο εξωτερικό, όπου και δαπανήθηκαν τα χρήματα, που είχε λάβει ως εφάπαξ, συγχρόνως δε μειώθηκαν οι αποδοχές του λόγω των οικονομικών περικοπών. Έτσι δημιουργήθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες επιβαρύνονταν με τόκους υπερημερίας με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο του 2010 να γνωστοποιήσει τηλεφωνικά στους πιστωτές του ότι δεν μπορεί να εξυπηρετεί πλέον τις οφειλές του. Πιστωτές του αιτούντος είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτός έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές:

1……. από τις με αριθμούς …..,…….. συμβάσεις πιστωτικών καρτών ποσά
6.949,05 ευρώ, 9.710,08 ευρώ, 4.587,05 ευρώ και από τη με αριθμό ….. σύμβαση ανοικτού δανείου 12.473,92 ευρώ, δηλαδή συνολικά 33.720,10,

2. …… από τη με αριθμό …… σύμβαση δανείου ποσό 10.938,27 ευρώ, από τις με αριθμούς ……… και …… συμβάσεις πιστωτικών καρτών ποσά 13.760 ευρώ και 3.580 ευρώ δηλαδή συνολικά 28.278,27 ευρώ,

3. ……. από τις με αριθμούς ……. και ….. συμβάσεις πιστωτικών καρτών ποσά 8.038 ευρώ και 8,211 ευρώ δηλαδή συνολικά 16.249 ευρώ,

4. ….. από τη με αριθμό …… σύμβαση ανοιχτής πίστωσης ποσό 6.207 ευρώ, από τη με αριθμό ….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό
11.338 ευρώ και συνολικά 15.545 ευρώ,

5. … από τα με αριθμούς ….., …. και … δάνεια καταναλωτικής πίστης ποσά 10.000 ευρώ, 1.051,10 ευρώ και 16.464,15 ευρώ και από τις με αριθμούς …… και …. πιστωτικές κάρτες ποσά 734,30 ευρώ και 13.076,14 ευρώ και συνολικά 41.325,69 ευρώ,

6. …. από τη με αριθμό … σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 8.112,02 και από τη με αριθμό ……. πιστωτική κάρτα ποσό 7.990,60 ευρώ και συνολικά 16.102,62,

7. …. από τη με αριθμό …. σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό
6.247,40, από τις με αριθμούς ……., …, … και …. πιστωτικές κάρτες ποσά 1.474,41 ευρώ, 7.034,05 ευρώ, 5.144,70 ευρώ, 4.930 ευρώ και τη με αριθμό …….. σύμβαση υπερανάληψης ποσό 5.990,53 ευρώ και συνολικά 30.821,09 ευρώ,

8. … από τη με αριθμό …. ανοικτή πίστωση ποσό 2.995,51, από τις με αριθμούς …….,……., ……. πιστωτικές κάρτες ποσά 6.178,48 ευρώ, 11.011,48 ευρώ, 8.453,65 ευρώ και συνολικά ποσό 28.639,12 ευρώ,

9. …. από πιστωτικές κάρτες ποσά 4,713,69 ευρώ και 4.826,28 ευρώ και
συνολικά 9.539,97 ευρώ, δηλαδή το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς τους πιστωτές του ανέρχεται σε 222.220,86 ευρώ.

Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι το ύψος των απαιτήσεων τους έχει μεταβληθεί από
το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, συνεπώς πρέπει η ρύθμιση να περιλάβει τις
απαιτήσεις τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη συζήτηση, δεν είναι
βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του
νόμου, το δικαστήριο προκειμένου να προχωρήσει σε ρύθμιση ελέγχει μόνο την
ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8, η ένταξη της απαιτήσεως στη ρύθμιση, η οποία είναι προσωρινή, θα γίνει με τη μορφή και το ύψος, που την εισφέρει ο οφειλέτης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ύψους της ή των δεδουλευμένων τόκων από το δικαστήριο, λόγω της αμφισβήτησης του ύψους της απαιτήσεως από τον πιστωτή [Μακρής κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 3869, υπό το άρθρο 8].

Ο ισχυρισμός τριών πιστωτών ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπτε από τους δανειστές του την κακή οικονομική του κατάσταση και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου, που του επέτρεπε το εισόδημα του, είναι αόριστος.

Τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται, λοιπόν, στην αίτηση οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τους πιστωτές την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές [τράπεζες εν προκειμένω] έχουν τη
δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψήφιων πελατών τους πολλώ δε μάλλον του αιτούντος, του οποίου οι δανειακές συναλλαγές με τους πιστωτές του ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1980.

Περαιτέρω ο αιτών είναι άγαμος και η σύνταξη του, που αποτελεί το μοναδικό
εισόδημα του είναι 1.560 ευρώ, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες αποδείξεις πληρωμής του, από τα οποία έχει εκχωρήσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μηνιαίως το ποσό των 749,24 ευρώ για την εξόφληση των δόσεων του στεγαστικού δανείου, που έχει λάβει από αυτό. Όπως αναφέρεται σε προηγούμενη πρόταση η εκχώρηση αυτή προβλέπεται από ειδικό για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων νόμο, οι δε σχετικές διατάξεις δεν έχουν τροποποιηθεί από το ν.3869/2010, νομίμως λοιπόν ο αιτών δεν συμπεριέλαβε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην παρούσα ρύθμιση. Συνεπώς απομένει προς διάθεση στον αιτούντα το ποσό των 809,88 ευρώ μηνιαίως, από τα οποία το ποσό, που είναι αναγκαίο να δαπανάται για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών, ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα. Ο αιτών είναι κύριος ενός διαμερίσματος, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της πλατείας ….. αριθμός …, έχει εμβαδόν 72,69 τ.μ. και εμπορική αξία 124.000 ευρώ, το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του και είναι το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο. Οι πιστωτές του αιτούντος δεν αρνήθηκαν την ως άνω περιουσιακή του κατάσταση. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για
την ικανοποίηση των πιστωτών του, συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 310 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του.

Ειδικότερα στην ……., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 15,2%
επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει
μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 46 ευρώ, στη
…. της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 12,7% επί του συνόλου των
απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 38 ευρώ, στη ….. της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 7,4% επί τόυ συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 22,6 ευρώ, στη ……., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 7,5 % επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 24,5 ευρώ, στην …… της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 18,59% επί του
συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 57,40 ευρώ, στη ….. της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 7,2% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 23,40 ευρώ, στην …. της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 13,8% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 44 ευρώ, στη ……, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 12,8% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 40 ευρώ, στην ……., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 4,4% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για τέσσερα χρόνια το ποσό των 13,50 ευρώ. Περαιτέρω το διαμέρισμα, που χρησιμεύει για κύρια κατοικία του αιτούντος, έχει εμπορική αξία 124,000 ευρώ και συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας [200.000 ευρώ] προσαυξημένο κατά 50%, πρέπει επομένως να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής προτάσεως του αιτούντος.

Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η πρόταση εξαιρέσεως από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος δεν έχει υποβληθεί νομίμως, διότι δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση είναι αβάσιμος, διότι το άρθρο 9 παρ.2 δεν αναφέρει ότι η πρόταση εξαιρέσεως από την εκποίηση πρέπει να περιέχεται στην αίτηση, ούτε θέτει χρονικό περιορισμό για την υποβολή της, συνεπώς μπορεί να υποβληθεί μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως.

Από τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος για μία τετραετία, που αναφέρονται
παραπάνω, θα καλυφθεί μόνο μέρος των οφειλών του και ειδικότερα 14.880 ευρώ
επί συνόλου οφειλών 222.220,86 ευρώ, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 207.340,86
ευρώ. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτών, με περαιτέρω
καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, που σύμφωνα με το
νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή
μέχρι 105.400 ευρώ, πρέπει να οριστεί στο ποσό των 37.200 ευρώ, αφού ληφθούν
υπόψη η ηλικία του αιτούντος, η τωρινή οικονομική του κατάσταση και η μη
προοπτική βελτίωσης αυτής. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει
τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού
δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής,
σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δέκα χρόνια.

Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε 310 ευρώ το μήνα, το οποίο θα κατανέμεται συμμετρικά στους πιστωτές του, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της αποφάσεως αυτής, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν καταβάλλονται την 1-7-2014, δηλαδή μετά την παρέλευση τριών ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τριών ετών.

Κατά ακολουθία των παραπάνω πρέπει η αίτηση, που κρίνεται, να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό.

Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο [άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010] μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010.

Εξάλλου, εφόσον, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής [άρθρο 14 του ίδιου νόμου] δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……» και
αντιμωλία των υπόλοιπων διαδίκων.

Συνεκδικάζει την αίτηση, την ανακοίνωση δίκης και την πρόσθετη παρέμβαση.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Δέχεται την ανακοίνωση δίκης και την πρόσθετη παρέμβαση.

Καθορίζει τις επί μία τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του στο συνολικό ποσό των τριακοσίων δέκα [310] ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους, κατά τα ποσά, που αναφέρονται στο σκεπτικό και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής.

Δέχεται την πρόταση του αιτούντος για μη εκποίηση του διαμερίσματος του, που βρίσκεται επί της πλατείας …….. αριθμός ….., εμβαδού εβδομήντα τεσσάρων [72,69] τ.μ, το οποίο χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία του.

Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα συνολικό ποσό για την παραπάνω αιτία σε τριάντα επτά χιλιάδες διακοσίων [37.200] ευρώ, που θα καταβληθεί σε μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού τριακοσίων δέκα [310] ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ των πιστωτών του, κατά τα ποσά, που αναφέρονται στο σκεπτικό. Οι καταβολές αυτές, θα είναι έντοκες χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, θα αρχίσουν από 1-7-2014, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο του κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί μία δεκαετία.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 28 Ιουνίου 2011.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θανάσης Δ. Παυλόπουλος
(ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ)

20110627-205028.jpg

Στο μεσοπρόθεσμο μνημόνιο προβλέπεται μείωση των λειτουργικών δαπανών της Δικαιοσύνης κατά 12,7 % και της προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού κατά 9 %

Μειώσεις σε μια Δικαιοσύνη που απονέμεται με αργούς ρυθμούς και με υποτυπώδεις υποδομές, από Δικαστές που βάζουν από την τσέπη τους για την προμήθεια γραφικής ύλης, σε κτίρια χωρίς επαρκή καθαριότητα και κλιματισμό, με ελάχιστους υπολογιστές και χωρίς ηλεκτρονική σύνδεση και επικοινωνία, με έλλειμμα προσωπικού και δικαστικών λειτουργών..

Όμως, η πρώτη ουσιαστικά και πιό σημαντική εξουσία του κράτους, σύμφωνα με το αίσθημα Δικαίου του λαού, πρέπει να στηρίζεται επαρκώς και να της παρέχονται πλουσιοπάροχα οι αναγκαίες υποδομές και λειτουργικές ευκολίες προς όφελος των πολιτών, και όχι να υφίσταται απαξιωτικές και απαράδεκτες για το κύρος του θεσμού «εξοικονομήσεις» !

ΘΠ

20110626-132736.jpg

Μερικοί Εισαγγελείς χρειάζονται για αρχή και στη συνέχεια οι σωστοί και ανεπηρέαστοι Δικαστές για να καθαρίσει ο τόπος από λαμόγια και διαπλεκόμενους, παράγοντες και μεσάζοντες, επίορκους και ανύπαρκτους, είτε πρόκειται για ποδόσφαιρο είτε για κρατικούς αξιωματούχους είτε για πολιτικούς!

Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει πιά τα μέσα για αποτελεσματικές έρευνες από τις διωκτικές αρχές, ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί -άλλοι νέοι με όρεξη για δουλειά και αφοσίωση στο καθήκον που επέλεξαν να υπηρετούν – και άλλοι έμπειροι με γνώση και μακρά θητεία στη Δικαιοσύνη, όλοι μαζί μπορούν να φέρουν σε πέρας το έργο που λέγεται κάθαρση και λύτρωση σε ολους τους τομείς του δημόσιου βίου.

Έτσι θα επιτευχθεί διπλός σκοπός. Και θα αποκατασταθεί το κύρος και η αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης που είχε τρωθεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια με το σκάνδαλο του παραδικαστικού και την αδράνεια στις διάφορες πολιτικές διώξεις αλλά κυρίως θα αποδείξουμε ως κράτος και λαός σε κάθε αμφισβητία, ότι δεν χαριζόμαστε στους παραβάτες του Νόμου, πάντα σύμφωνα με το κοινό περί Δικαίου αίσθημα και τις πάγιες και ιερές αρχές του κράτους Δικαίου της Δημοκρατίας μας.

ΘΠ

Η Δικαιοσύνη αντέδρασε σωστά στο πολιτικό ολίσθημα του υπουργού Δικαιοσύνης. Σε άλλες εποχές πάντως θα έπαιζε ολη την ημέρα το θέμα στα ΜΜΕ..

Άρθρο του Μάνου Οικονομιδη στο statesmen.gr:

Αν το είχε κάνει υπουργός του Καραμανλή… | Ήπιος Λόγος | STATESMEN.

Η Δικαιοσύνη Ταμίας του κράτους ;

Με το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρείται πάλι η άκρατη ποινικοποίηση την φοροδιαφυγής ή οφειλής φόρου από οποιαδήποτε αιτία και μάλιστα για ποσά μικρά από πολίτες και επιχειρηματίες που έχουν βιώσει στο πετσί τους την μεγάλη οικονομική κρίση της εποχής και βρίσκονται στα όρια της πτωχευσης και εξαθλίωσης.

Άλλη μια φορά καλείται η Δικαιοσύνη να γίνει θεραπαινίδα της Κυβέρνησης στην εισπρακτική της πολιτική και Ταμίας εσόδων για το κράτος.

Κάθε χρέος προς το Δημόσιο θα μπορεί να οδηγήσει τους ανήμπορους πολίτες στη φυλακή, ενδεχομένως χωρίς χορήγηση αναστολής των ποινών ή των εφέσεων.

Δηλαδή την αδυναμία δημιουργίας δίκαιου φορολογικού συστήματος και αποτελεσματικής είσπραξης φόρων εκ μέρους των αρμοδίων κρατικών φορέων καλούνται οι Έλληνες Δικαστές να καλύψουν, εφαρμόζοντας αυστηρούς νομους που ψηφιζονται στην χειρότερη οικονομικά περίοδο της χώρας.

Όμως η Ποινική Δικαιοσύνη δεν είναι απάνθρωπη και δεν απονέμεται με αντικειμενικά ή τεχνοκρατικά κριτήρια αλλά είναι κατεξοχήν κοντά στον άνθρωπο και τον πολίτη λαμβάνονται υπόψη οτιδήποτε μπορει να οδηγήσει στην ελάφρυνση του κατηγορουμένου και την αποφυγή της καταδίκης του.

Είμαι βέβαιος ότι απέναντι σε αυτή την στρεβλή και άδικη νομοθετική πρωτοβουλία, το σύνολο του Δικαστικού Κόσμου θα ορθώσει το ανάστημα του, όπως αρμόζει στο ύψιστο καθήκον του, την προστασία και υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Θανάσης Παυλόπουλος
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Σύμβουλος ΔΣΑ

Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΣΚΑΙ «στο στόμα του Νίκου» όπου παρεμβαινω για την Ηλεκτρονική ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, στο καταπληκτικό δικηγορικό website: www.juria.gr

Στο παρακάτω λινκ του προσωπικού μου ιστότοπου, θα βρείτε μια λεπτομερή ενημέρωση για το έργο της Επιτροπής Πληροφορικων Συστημάτων και Ανάπτυξης Υπηρεσιών του ΔΣΑ στην οποια συμμετείχα τα τελευταία 6 χρόνια, καθώς και προτάσεις μου για το μέλλον :

www.pavlopoulos.gr/tilematiki.pdf

Πολλά έγιναν και ακόμα περισσότερα είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν στα επόμενα χρόνια.

Η Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογραφων είναι σε εξέλιξη !
Η Ηλεκτρονική Δικαιοσυνη και η Ψηφιακη ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ σχεδιάζονται και υλοποιούνται σταδιακά και είμαστε περήφανοι γιαυτό.

Σας ευχαριστώ..

Θανάσης Παυλοπουλος

Σύμβουλος ΔΣΑ
υποψήφιος με τον ΜΙΧ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ και την ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στις εκλογες ΔΣΑ 2011

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το άνοιγμα των επαγγελμάτων των δικηγόρων και συμβολαιογράφων με «εσπευσμένες διαδικασίες μπορεί να κλονίσει το αποτέλεσμα, να βλάψει σοβαρά το κύρος των συλλειτουργών μας και συνακόλουθα την ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης, αλλά και τους πολίτες στην υποστήριξη της άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους».

Η ΕΔΕ εκτιμά ότι το άνοιγμα των επαγγελμάτων που «αναθεωρεί τα πλαίσιο λειτουργίας θεσμικών φορέων, που ισχύουν επί δεκαετίες στην ελληνική έννομη τάξη πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο».

Απαιτείται – υπογραμμίζουν οι δικαστές και εισαγγελείς – «ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους, προκειμένου να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση της προσχώρησης σε συμφωνία με όρους που έχουν προκαθοριστεί, αλλά ταυτόχρονα να αποφευχθεί ο κίνδυνος να προκύψει ένα αποτέλεσμα ξένο σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα».

Απαραίτητο θεωρεί η ΕΔΕ «να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες, συγκεκριμένες ή ευρύτερες, που προκαλεί η άμεση επιδίωξη του προκαθορισμένου στόχου, χωρίς την προηγούμενη σταδιακή απορρόφηση τους από την κοινωνία και την οικονομία»

Μια σοφή κουβέντα για όσους λησμονούν ότι η Δημοκρατια μας στηρίζεται πρωτίστως στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης και όχι στις αμφισβητούμενες πολιτικές υπέρ των αδυνάτων:

«Η φιλανθρωπία δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για τη Δικαιοσύνη που δεν απονεμήθηκε»
Αγιος Αυγουστίνος

Συνεχίζω την δημοσίευση των χρονογραφημάτων του ονειροπόλου δικηγόρου Προεισπράτογλου, διαλέγοντας ένα από τα αγαπημένα μου που έγραψα αρχές του 2007, διασκεδάζοντας τις συνθήκες εργασίας του λειτουργήματος μας απέναντι στους μουντούς ευρωπαίους συναδέλφους ..

«Κάτι έχουμε και μεις..»

Κάθε πατημασιά του άφηνε πίσω της εμφανή τα σημάδια ενός τακτικού δρομολογίου. Είχε επιλέξει χρόνια τώρα, όχι την συντομότερη διαδρομή αλλά την πιο όμορφη. Αυτή που θα του πρόσφερε λίγα λεπτά ηρεμίας και μερικές εικόνες βάλσαμο στις αισθήσεις, προτού χαθεί στη φασαρία της πόλης και τον συντρίψει ο αναπόφευκτος εναγκαλισμός με την επαγγελματική του καθημερινότητα.

Καθώς βημάτιζε γοργά ανάμεσα στις πρώτες σκιές από τα ψηλά πεύκα, πολύτιμα απομεινάρια μιάς άλλης εποχής, σταματούσε απότομα και αφουγκραζόταν τις ξεχωριστές μελωδίες της φύσης, κι έτσι χαμένος μεσ’στο ονειρικό τοπίο, έμοιαζε με πολύχρωμο πίνακα του Μονέ, καρφωμένο άτσαλα σε ένα ξεθωριασμένο τοίχο.

Τούτη την μέρα, οι δροσοσταλίδες που άλλοτε ντροπαλά γλιστρούσαν από ψηλά στο πρόσωπό του, είχαν δώσει την θέση τους σε χοντρές σταγόνες απρόσμενης μπόρας, και το λασπωμένο μονοπάτι που διέσχιζε κατά μήκος το κατάφυτο άλσος και κατέληγε στην βορεινή είσοδο των Δικαστηρίων, φαινόταν ατέλειωτο και εχθρικό.

Στην αίθουσα μπήκε τελευταίος. Έκατσε στη θέση του, χαιρετώντας απολογητικά για την καθυστέρηση τους υπολοίπους. Η προγραμματισμένη σύσκεψη αφορούσε την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος και είχε την ευκαιρία να συνομιλεί με συναδέλφους από συλλόγους του εξωτερικού. Μετά τις απαραίτητες φιλοφρονήσεις εκατέρωθεν, ξεκίνησε η κουβέντα από τις κτιριακές υποδομές, με αναφορά των περισσοτέρων στις άρτιες εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τα Δικαστήρια στις χώρες τους, αντάξιες στον θεσμό που όλοι υπηρετούν. Μεγάλες αίθουσες, χώροι αναμονής του κοινού, γραφεία συσκέψεων και εργασίας με κάθε είδους παροχή και αυτοματισμό για τους δικηγόρους, συμφώνησαν όλοι ότι ήταν τα βασικά που έπρεπε κάθε Δικαστικό Μέγαρο να διαθέτει σε μιά οργανωμένη πολιτεία.

Αγαπημένο θέμα στο οποίο όλοι – εκτός ενός, όπως φάνηκε – είχαν κάτι να συνεισφέρουν, υπήρξε η οργάνωση των δικηγορικών εταιρειών σε πολυόροφα κτίρια, με εκατοντάδες συνεργάτες, εξειδικευμένους σε κάθε νομικό θέμα, υψηλές αμοιβές για όλους και σταθερό ωράριο, σε ένα μοντέρνο και αξιοζήλευτο εργασιακό περιβάλλον. Του ξέφυγε ένας βαθύς αναστεναγμός αλλά κανείς δεν το πρόσεξε.

Μάλιστα, συνέχισε τον λόγο ο εξ Ουαλίας ορμώμενος solicitor, οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας βρίσκονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Law Society, από όπου κάθε πολίτης μπορεί να αντλεί πληροφορίες και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με τα γραφεία μας, αναθέτοντας την υπόθεση και προκαταβάλοντας την καθορισμένη αμοιβή. Γκούχ γκούχ, έβηξε..

Η συζήτηση είχε ζωντανέψει για τα καλά και οι συνδαιτημόνες αντάλλασαν πλέον χαμογελαστά τις εμπειρίες τους από την δικηγορία. Μιλούσαν για την δυνατότητα που είχαν εδώ και χρόνια να καταθέτουν όλα τα δικόγραφα και υπομνήματα από το γραφείο τους μέσω του διαδικτύου και να παρακολουθούν την εξέλιξη μιας υπόθεσης δίχως ποτέ να χρειαστεί να συνωστίζονται ή να χάνουν πολύτιμο χρόνο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες περασμένων εποχών. Πρόσεξε αθελά του, ότι στο απέναντι κτίριο, η ουρά στον προσδιορισμό είχε φτάσει στον δρόμο..

Συζητούσαν για όλα αυτά που ζήλευε και ανέμενε τόσα χρόνια να χαρεί και ο ίδιος, για όλα αυτά που ονειρεύονται και περιμένουν χιλιάδες δικηγόροι, ανήμπορος να προσθέσει την δική του εμπειρία στην παρέα.

– Λοιπόν, Herr Proeispratoglou, διέκοψε την σκέψη του, η φωνή του Βαυαρού, περιγράψτε μας τις συνθήκες που εργάζεστε στην χώρα σας και τις ευκολίες που παρέχονται στους συναδέλφους μας, παρακαλώ..

Για ποιο πράγμα να μιλήσει όμως; Για τα εγκατελειμμένα κτίρια, τις κρύες αίθουσες και την καθημερινή γυμναστική στις σκάλες; Για τις αμέτρητες ώρες στην αναμονή εκδίκασης των υποθέσεων; Για τις απαξιωτικές αμοιβές και την αμφιβολία εάν τελικά θα εισπραχθούν; Για τις εκατοντάδες δικονομικές προθεσμίες και τυπικότητες που κατατρώνε μαζί με την ουσία και την ψυχική ηρεμία κάθε δικηγόρου; Για το αβέβαιο μέλλον των νέων και την ανεπαρκή εκπαίδευσή τους;

Έστρεψε με παράπονο το βλέμμα του έξω από το παράθυρο, ατενίζοντας τις κορυφές των δέντρων να συναγωνίζονται άδικα σε μπόι τις αναρίθμητες πολυκατοικίες στην γύρω περιοχή. Κοίταξε χαμηλά. Κάποιοι έτρεχαν να κρυφτούν από τη δυνατή βροχή. Στο βάθος του ορίζοντα μια γαλάζια πιτσιλιά ολοένα και μεγάλωνε.
Γύρισε στους συνομιλητές του και χαμογέλασε. Ζήτησε να τον ακολουθήσουν έξω. Φόρεσαν τα παλτό τους και φτάνοντας στην έξοδο ανοίξανε τις ομπρέλες τους. Ο σημερινός μουντός καιρός, τους φαινόταν γνώριμος. Σε χρόνο ελάχιστο, σαν ένα μαγικό χέρι συντονισμένο από ψηλά, τα μαύρα σύννεφα σκόρπισαν αριστερά και δεξιά και στη μέση πρόβαλε, φωτίζοντας και την πιο υγρή σπιθαμή γης, ένας λαμπρός δίσκος, μία αστείρευτη πηγή ζωής και δημιουργίας.

Βημάτισαν ευχάριστα προς στην πλατεία. Το πλακόστρωτο είχε αρχίσει να στεγνώνει. Στο παραδοσιακό αναψυκτήριο είχαν ήδη μαζευτεί οι πρώτες παρέες και με την δέουσα υπερβολή, διασταύρωναν μεγαλόφωνα τις πρόσφατες εμπειρίες τους από τα έδρανα, αντάλλασσαν περήφανα απόψεις για επίκαιρα νομικά ζητήματα ή προσπαθούσαν εκνευρισμένοι να εξηγήσουν στον μάρτυρα πώς έπρεπε να είχε καταθέσει.

– Κύριοι, είναι αλήθεια ότι στην οργάνωση του επαγγέλματός μας, υστερούμε. Εχουμε όμως ακόμα, αυτό που μας δίνει ζωντάνια, κέφι για δουλειά και προσμονή για ένα καλύτερο αύριο. Κλείστε τις ομπρέλες και χαρείτε το!

​Φεβρουάριος 2007

​Θανάσης Δ. Παυλόπουλος
​Δικηγόρος – Σύμβουλος ΔΣΑ

Όταν οι σύγχρονοι τρομοκράτες αποφασίζουν να χτυπήσουν με εκρηκτικό μηχανισμό τα ελληνικά δικαστήρια τότε υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. 

Για όσους εργάζονται στα κτίρια, για τους επισκέπτες, για τους δικηγόρους που περνούν την μιση τους ζωή σε αυτά, και ιδιαίτερα για το κύρος της Δικαιοσύνης και την ιδια τη Δημοκρατια. 

Η Δικαιοσύνη αποτελεί το ύστατο προπύργιο της Δημοκρατίας και την τελευταία ελπίδα του κάθε πολίτη. Κάθε προσπάθεια που πληγώνει την Θέμιδα, βάλει ευθέως εναντίον της κοινωνικής συνοχής. 

Κάθε πράξη βίας μέσα στα δικαστήρια, εκεί όπου ο πολιτισμός των ανθρώπων κατάφερε μέσα απο σκληρούς  αγώνες, να εδραιώσει την μέγιστη αξία της Δημοκρατίας, αυτή της απονομής του Δικαίου μέσα από παραδεκτούς κανόνες για όλους, πληγώνει σοβαρά τον ίδιο τον πολιτισμό μας, την ίδια την ύπαρξη μας ως σκεπτομενα άτομα μιας υγιούς κοινωνίας. 

Τα τυχόν λάθη κατά την απονομή της Δικαιοσύνης δεν αποτελούν δικαιολογία για βεβήλωση της ιερής της αποστολής. 

Ο αδέκαστος χαρακτήρας της Δικαιοσύνης δεν πρέπει να πτοείται απο ενέργειες βίας αλλά και δεν πρέπει και να εφησυχάζει μπροστά στα κελεύσματα της κοινωνίας για  περισσότερη και ταχύτερη ευθυκρισία έναντι πάντων..

Θανάσης Παυλόπουλος 

Δικαιοσύνη fast track 

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες μια παρωδιας που διαδραματίζεται στον χώρο της Δικαιοσύνης με πρωταγωνιστή την εκάστοτε κυβέρνηση. 

Οι συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης συνεχώς υποβαθμιζονται, ο χρόνος που απαιτείται για την εκδίκαση των υποθέσεων συνεχώς αυξάνεται, η ποιότητα των αποφάσεων και η ανεξαρτησια των δικαστων αμφισβητείται, οι παράγοντες της δίκης ταλαιπωρούνται. 

Αυτά έχουν σαν συνέπεια να βάλλεται η αξιοπιστία της δικαιοσύνης σε μεγάλο βαθμό και να χανει την εξαιρετική της κοινωνική ιδιότητα, αυτή της προστασιας του αδικημένου έναντι πάντων και ιδίως έναντι της κρατικής αυθαιρεσίας.  

Η παρωδία που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας έχει να κάνει με το δήθεν ενδιαφέρον των εκάστοτε κυβερνώντων για την προστασία του θεσμού και την συνεχή ψήφιση νόμων που επιγραφονται ως επιταχυντές της δικαιοσύνης, αλλά στην πράξη αποτελούν ασπιρίνες για ταχεία απορρόφηση από τον ασθενή οργανισμό που όμως συνεχίζει να παραμένει κλινήρης και παράγουν αποτελεσμα μόνο για την προβολή του νομοθετικού έργου του υπουργού και την μείωση της ύλης των δικηγόρων.. Ίσως κάποιοι να θέλουν την Δικαιοσύνη φοβισμένη και υποτονική. 

Ο όγκος δουλειάς των Δικαστών σε συνάρτηση με την μείωση του αριθμού τους καθώς επίσης και η πρόσφατη ομηρία και ψυχολογική τους πίεση σχετικά με τα παραδικαστικα, δημιούργησαν μια κατάσταση ιδιότυπης ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ για την ταχεία και ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν αναλάβει, κάτι που βιώνουμε εμείς οι δικηγόροι καθημερινά. 

Ας διατεθουν επιτέλους κάποια κονδύλια που θα πιάσουν τόπο. Τόσα χρήματα έχουν χαθεί ανούσια στη χώρα μας. 

Χρειάζεται επειγοντως να γίνουν οι αναγκαίοι διορισμοί Δικαστών και γραμματέων για να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις σε πρώτη φάση και στη συνέχεια να επιτευχθεί ο  εξορθολογισμός του  προσωπικού του καθε δικαστηριου προς τον όγκο δουλειάς που παράγεται. 

Επιβάλλεται η δημιουργία υποδομών (αίθουσες δικαστηρίων κυρίως και μηχανογράφηση και αυτοματοποιηση του έργου της δικαιοσύνης) ώστε οι δίκες να προσδιορίζονται πιο σύντομα και να εκδικάζονται περισσότερες κάθε ημέρα. 

Παράλληλα απαιτείται η διαρκής επιμόρφωση των Δικαστών για να ανταπεξερχονται στα νεα δεδομένα και ο αδιαλλειπτος ουσιαστικός έλεγχος του έργου τους για να ελαχιστοποιουνται οι περιπτώσεις λάθους. 

Τα κονδύλια που θα δαπανήσει η κυβέρνηση σε όλα αυτά θα τα εισπράξει πολλαπλασια από την ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων προς όφελος των πολιτών και την θεμελίωση εκ νεου της αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης στη κοινωνία. 

Θ.Π 

Αρέσει σε %d bloggers: